ديوان حافظ نشر دوران بر اساس نسخه قزويني-غني و نسخه‌هاي سايه، خانلري، نيساري، خلخالي و جلالي نائيني به اهتمام جهانگير منصور در قطع‌هاي وزيري، نصف وزيري و جيبي و با قاب و بدون قاب منتشر شده است.

براي آگاهي از مشخصات و خريد هر كدام مي‌توانيد از لينك‌هاي زير استفاده كنيد.

ديوان حافظ وزيريديوان حافظ وزيري با قاب
ديوان حافظ متوسط
ديوان حافظ متوسط با قاب
ديوان حافظ جيبي جلد سخت
ديوان حافظ جيبي جلد سخت با قاب
ديوان حافظ جيبي جلد نرم
ديوان حافظ جيبي جلد نرم با قاب نرم