درباره ما

نشر ديدار در سال 1373 و نشر دوران در سال 1374 تأسيس و از همان سال فعاليت مشترك خود را آغاز نمودند. از سال 1385 تا كنون اين دو انتشارات در غالب كتاب ديدآور به نشر و پخش كتاب مشغول هستند.