اخبار

چهارشنبه, ۲۶ شهریور ۱۳۹۹

«آیشمن در اورشلیم» منتشر شد

كتابی که باعث تکفیر هانا آرنت شد

چهارشنبه, ۲۶ شهریور ۱۳۹۹

که دریا فرو رفت و گوهر برآمد

چه زیباست افتتاح و راه‌اندازی یک کتابفروشی، با ده‌هزار عنوان کتاب و رویکرد جدید «نشر دیدار و نشر دوران» که خلاصه شده‌اند در «کتاب دیدآور» برای چاپ آثار فاخر.

چهارشنبه, ۲۶ شهریور ۱۳۹۹

طهوري رفت ديدآور آمد

طهوری رفت دیدآور آمد/افتتاح کتاب‌فروشی جدید در راسته کتاب