گنجينه آثار نمايشي دوران قاجار


اوج‌گيري نهضت ترجمه در ايران با بازگرداني از زبان فرانسه آغاز شد و در کنار ترجمه‌ي آثار ادبي و تاريخي و فلسفي و طبي، ادبيات نمايشي هم مورد توجه مترجمان قرار گرفت. ترديد نيست که ترجمه‌ي آثار نمايشي راه را براي شکل‌گيري و پيدايي نمايش در صحنه باز کرد و شاهد برخي از اجراها بر مبناي همين آثار در دوران ناصرالدين شاه هستيم. اين ترجمه‌ها اگرچه شکل اقتباس دارند، اما براي آشنايي با يکي از پديده‌هاي مدرن و پيشرو بشر بسيار اثرگذار بوده‌اند. شراين آثار به علاوه مي‌تواند زمينه بررسي دگرگوني و تحول آثار نوشتاري در گذر زمان نيز باشد.

مجموعه‌ي «گنجينه‌ي آثار نمايشي دوران قاجار» در تلاش است تا مهم‌ترين اين ترجمه‌ها را در آن دوران با ويرايش و مقدمه‌هايي راهگشا و نکته‌ياب تقديم دوستداران آثار ادبي و نمايشي کند.