ديوان حافظ نشر ديدار بر اساس نسخه قزويني-غني و نسخه‌هاي سايه، خانلري، نيساري، خلخالي و جلالي نائيني به اهتمام جهانگير منصور در قطع‌هاي وزيري، نصف وزيري و جيبي و با قاب و بدون قاب با كاغذ نخودي منتشر شده است.

براي آگاهي از مشخصات و خريد هر كدام مي توانيد از لينك‌هاي زير استفاده كنيد.

ديوان حافظ متوسط
ديوان حافظ متوسط با قاب
ديوان حافظ وزيري با قابديوان حافظ جيبي جلد سخت